Книги про куренівську трагедію в електронному вигляді.Фотографії, карти, зображення, що стосуються куренівської трагедіїПроекти щодо Бабиного Яру.Думки ідеї, відгуки, пропозиції - на цьому форумі.

Публікації про куренівську трагедію в електронному вигляді.

23 квiтня 2001 р., понедiлок, 14-00

Нацiональна спiлка письменникiв України

Прес-конференцiя
органiзаторiв вечора пам’ятi 15-х роковин Чорнобильської катастрофи
“ЧОРНОБИЛЬСЬКА ХIРОСIМА НЕ ПОВИННА ПОВТОРИТИСЯ”

1. Iсторичнi уроки трагiчної катастрофи 26 квiтня 1986 р.

2. Прогнози на майбутнє по всiх ядерно-небезпечних об'єктах України.

Iнiцiатори та органiзатори вечора пам’ятi 15 х роковин Чорнобильської катастрофи “Чорнобильська хiросiма не повинна повторитися” впевненi, що як i п'ятнадцять рокiв тому, нi вище керiвництво країни, анi пересiчнi громадяни нашої державi у переважнiй бiльшостi не розумiють всiх аспектiв проблеми ядерної небезпеки. Таким чином, на превеликий жаль, загроза нової української техногенної катастрофи з потужним ядерним фактором аж нiяк не зникла.  

По-перше, шляхом самого тiльки припинення роботи ЧАЕС проблема радiацiйно забрудненої територiї не вирiшилася та й не могла бути вирiшена. Натомiсть до iснуючих проблем зони вiдчуження додалася проблема iснування мiста атомникiв Славутича, життя (точнiше, виживання) його мешканцiв — висококвалiфiкованих фахiвцiв i їхнiх сiмей. Також без еквiвалентної замiни втрачена значна генеруюча потужнiсть в атомнiй енергетицi, котра фактично вже стала базовою для вiтчизняної енергетики.

По-друге, об'єкт “Укриття”, який був i донинi лишається особливо ядерно-небезпечним, зараз перебуває у критичному станi. Про це неодноразово говорив ще наприкiнцi минулого року тодiшнiй директор ОУ В.I.Купний, фактично те ж саме вiн заявив в iнтерв'ю радiо “Нiмецька хвиля” 12 квiтня, вже пiсля звiльнення з обiйманої посади. Виконання мiжнародного плану “SIP” (мета якого — перетворити ОУ на ядерно-безпечний об’єкт) уповiльнюється. Крiм того, Українi постiйно доводиться просити мiжнародну спiльноту про допомогу в роботах на ОУ та на радiацiйно забрудненiй територiї. Це свiдчить про неусвiдомлення на мiжнародному рiвнi планетарного характеру Чорнобильської катастрофи. Вiдтак, Україна фактично кинута сам-на-сам iз цiєю проблемою.

По-третє, нi розвиток, анi згортання ядерної енергетики за умови вiдсутностi чiткої державної полiтики у цiй галузi не буде корисним. Якщо за цих умов триватиме розвиток, вiн матиме й надалi хаотичний характер з непередбачуваними наслiдками. Якщо ж ядерна енергетика згортатиметься — це буде нецивiлiзоване варварське згортання iз великою кiлькiстю негативних соцiальних наслiдкiв.

По-четверте, сам ОУ — далеко не єдиний ядерно-небезпечний об’єкт в Українi. Це також чисельнi могильники ядерного палива (i в зонi вiдчуження, i поза нею), радiацiйно забруднена зона вiдчуження, що простягається i в сусiднi Бiлорусь та Росiю, i Київське море, у придонному мулi якого вже накопичилися радiонуклiди, змитi з територiї трьох країн. Навiть за умов збереження цiлiсностi дамби Київського моря i греблi Київської ГЕС, радiонуклiди поступово змиваються водою у нижчi штучнi моря, що погiршує екологiю всього Днiпровського басейну. Значно гiршi наслiдки як для України, так i для iнших країн чорноморсько-средземноморського басейну матиме руйнацiя земляної дамби Київського моря, що може спричинити подальше руйнування всього Днiпровського каскаду.

По-п’яте, тотально хворе на радiофобiю населення України досi не усвiдомлює iстиних джерел i масштабiв ядерної небезпеки. Пiсля зупинки всiх реакторiв типу РБМК основнi хвилювання пов’язанi iз можливiстю аварiї реакторiв ВВЕР-440 та ВВЕР-1000 на 4-х дiючих українських АЕС. Але бiда здебiльшого приходить якраз неочiкуваною. Реактори типу ВВЕР значно безпечнiшi вiд реакторiв РБМК; вимоги українського ядерного законодавства значно жорсткiшi, нiж в iнших країнах свiту; за реакторами АЕС здiйснюється постiйний контроль. Та в якi стандарти вкладається, скажiмо, багатовимiрна проблематика Київського моря?! Яка органiзацiя невпинно контролює стан його дамби?!

Висновок єдиний: боротися потрiбно не з “вiтряками”, а з реальними загрозами. Для цього широка громадськiсть має знати всю правдою про Чорнобильську катастрофу — принаймнi через 15 рокiв пiсля аварiї 26.04.1986 люди мають на це право. Крiм того, увага громадськостi та зусилля керiвництва країни мають зосередитися на об’єктах, що здаються ядерно-безпечними лише на перший погляд, але насправдi являють загрозу здоровю та життю сотень тисяч i навiть мiльйонiв людей.

Василь КРЕДО, письменник

Тимур ЛИТОВЧЕНКО, письменник


пишіть.